PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Multigas III

Zmodernizowany aktualnie produkowany

Miernik wielogazowy Multigas III jest przenośnym mikroprocesorowym przyrządem gazometrycznym przeznaczonym do pomiarów stężenia następujących mediów:

  • gazów i par cieczy palnych (Ex),
  • gazów toksycznych (TOX),
  • tlenu (OXG).

Przyrząd może służyć jednocześnie do pomiaru stężeń trzech różnych czynników w zestawieniu gaz wybuchowy, tlen, gaz toksyczny. Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego możliwe są różne konfiguracje pracy, począwszy od przyrządu jednogazowego, aż do przyrządu czterogazowego z możliwością pomiaru następujących mediów:

  • gazy i opary cieczy palnych (Ex),
  • tlen (OXG),
  • siarkowodór (TOX1),
  • tlenek węgla (TOX2).

Multigas III przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się jednocześnie w/w czynników. Szczególnie przydatnym może okazać się w miejscach zachodzenia procesów fermentacji i powstawania biogazu, np.: oczyszczalnie ścieków, kanały ściekowe, studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne itp. Przyrząd zapamiętuje wartość maksymalną (min dla OXG) jaka była zmierzona w czasie od ostatniego włączenia i pozwala ją odczytać. Funkcja ta umożliwia ocenę wielkości stężenia gazów np.: w głębokiej studzience lub zbiorniku przed wejściem pracowników.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.